Oferta i Preus

El meu tarifa de traducció actual és de 0,06 euros per paraula font.
Textos tècnics o d’especialitat es poden carregar a un ritme superior a l’acordat amb vostè.
Febre requereix un 50% de recàrrec.
Qualsevol format diferent al text electrònic, com el paper o la imatge electrònica, es pot cobrar per hora segons l’acordat amb vostè.